VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

RESTAUROVÁNÍ KOVŮ, MINERÁLŮ A ORGANOLITŮ

►Tříleté denní studium

 vzdělávací program

RESTAUROVÁNÍ KOVŮ, MINERÁLŮ A ORGANOLITŮ

►Čtyřleté kombinované studium

 vzdělávací program

KONZERVOVÁNÍ-RESTAUROVÁNÍ OBJEKTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ UMĚLECKOŘEMESLNÝCH DĚL

►Čtyřleté denní bakalářské studium (B2823)

Výuka organizována společně školami:
VŠCHT Praha – Fakultou chemickotechnologickou a Vyšší odbornou školou v Turnově

Pro studium na VOŠ i pro bakalářský program s VŠCHT platí:

V prvním ročníku se žáci individuálně rozhodnou pro zaměření k získání licence (Povolení k restaurování), které uděluje Ministerstvo kultury ČR. Podmínkou žádosti o licenci (po ukončení studia), jsou tři vypracované práce restaurování umělecko-řemeslné památky (za dohledu restaurátora s licencí) v dané specializaci, vždy zpracované do Restaurátorské dokumentace. Tomu odpovídají výstupy a realizace praktických cvičení v restaurování.

Pro zaměření: „Restaurování a konzervování obecných kovů, drahých kovů a kovů platinových“ odpovídají specializace:

  1. Restaurování šperků z obecných a drahých kovů.
  2. Restaurování stříbrnických a pasířských předmětů z obecných a drahých kovů.
  3. Restaurování předmětů užitého umění z cínových, zinkových a olověných kovů a jejich slitin.
  4. Restaurování chladných a palných zbraní a zbroje.
  5. Restaurování historických hodin a památek s hrací mechanikou.
  6. Restaurování archeologických kovových nálezů.

Pro zaměření: „Restaurování a konzervování kovů železných“ odpovídají specializace:

  1. Restaurování památek ze železných kovů.
  2. Restaurování historické zbroje.

Pro zaměření: „Restaurování a konzervování broušených a rytých přírodních organických a syntetických materiálů“ odpovídají specializace:

  1. Restaurování rytých a broušených přírodních a syntetických materiálů, glyptiky.
  2. Restaurování mozaiky a vykládání přírodními materiály, drahými kameny a kovy. 

Smyslem a náplní studia je příprava studentů k možnosti podání žádosti o licenci (Povolení k restaurování a konzervování památek kulturního dědictví), kterou uděluje Ministerstvo kultury České republiky. Osnovy studia jsou odvozeny z přísných podmínek licence, daných památkovým zákonem ČR. Vedle historického zařazení památky, je nutné profesionálně provést chemicko-technologický průzkum dosavadního poškození předmětu. Proto je kladen velký důraz na teoretické zvládnutí problematiky chemických a technologických procesů, v našem případě souvisejících s různými kovy. Protože nemáme potřebné vybavení, musíme posílat vzorky k vyhodnocení na různé výzkumné a vědecké ústavy. Škola seznamuje a umožňuje studentům osvojovat si nejrůznější metody a způsoby zkoumání korozních produktů, jejich stabilizaci či odstraňování a stanovovat režim ochrany památky pro další období. Vyhodnocování průzkumů je nejdůležitějším předpokladem stanovení postupů samotného restaurování. Důležitou součástí je absolvování praxí na restaurátorských pracovištích v muzeích, v národním památkovém ústavu či specializovaných dílnách.

Již při přijímání musí uchazeči prokázat znalost určitého řemeslného zpracování kovů (drahých kamenů), při studiu se doplňují dovednosti a znalosti zejména starých historických řemeslných technik. Náročnost řemeslné zdatnosti je také podmínkou pro schopnost vytvořit kopii, doplnění chybějící části či rekonstrukci zvláště u nálezů archeologických, kde je nutné plně zachovávat původní autenticitu dochovaného vzhledu i materiálové skladby. Proto studium navazuje na dosud zvládnuté řemeslo a umožňuje volbu specializace k řemeslným schopnostem adekvátní (např. umělecké odlévání/cínařství, slitiny zinku, olova, bronz). Přestože je snaha nechat v průběhu studia projít studenta různými situacemi a zvláštnostmi v minulosti vytvořených předmětů a jejich poškození, je potřeba, aby si každý z nich hlídal svou specializaci.

Důležité je studium a osvojování si fotografování, převádění a úprava snímků do digitální podoby v průběžně zpracovávané restaurátorské dokumentaci. Dále v rámci osvojování si problematiky vzhledu a historického zařazování předmětu, jsou výtvarná cvičení k výtvarné dokumentaci, kde se také řeší případné doplňování chybějící části na památce. Výtvarně se řeší osvojování si ornamentiky, která je často součástí pojednání povrchu předmětů. Z celkově známých asi 5000 ornamentů se studenti detailně seznamují se 70 nejčastěji užívanými v Evropě. Vedle toho se kreslí studie ornamentiky islámské kultury, zvěrných stylů Germánů, Vikingů, Skytů; studie křesťanských symbolů a atributů, studie liturgického náčiní, studie korunovačních klenotů, studie k heraldice a potřebné studie k restaurované nebo sledované historické památce z kovů včetně technické studie s rozměry.

Doprovodné teoretické znalosti získávají studenti v dějinách uměleckého řemesla, dějinách památkové péče, v ornamentice, heraldice, ikonografii, tvarové typologii, filosofii.

VOŠ Turnov, Restaurování kovů, společně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze realizuje také čtyřletý bakalářský obor 8206R111, Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví uměleckořemeslných děl, Konzervování restaurování uměleckořemeslných děl z kovů.

 

Ukázky restaurátorských dokumentací

 Cínový svícen

 Procesní kříž

 

 Palná zbraň

 

 Litinový štít

 

Fotogalerie prací

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi oboru jsou připravováni tak, aby byli schopni působit především jako odborně kvalifikovaní přímí realizátoři restaurátorských a konzervátorských prací na objektech kulturního dědictví, které jsou zhotoveny z kovových materiálů resp. z jejich kombinací s dalšími materiály. Absolventi oboru mají hluboké znalosti chemicko-technologického zpracování kovových materiálů a drahých kamenů, jejich degradačních, korozních dějů a způsobů konzervování-restaurování. Osvojili si prohloubené poznatky a rozšířené dovednosti speciálních uměleckořemeslných technik a postupů historických i současných pro konzervování a restaurování umělecko-řemeslných památek z různých kovů zušlechtěných náročnými zdobnými technikami a souvisejícími materiály. Absolventi oboru mají historicko-umělecké vědomosti související se zařazováním a pochopením památek. Absolvent prakticky zvládne potřebnou práci s počítačem, osvojí si zásady dokumentace a zpracování restaurátorských zpráv. Osou praktické části studia jsou tři samostatné práce, které jsou koncipovány tak, aby kvalitní absolventi mohli na jejich základě a po získání příslušné praxe podat žádost MK ČR o Povolení k restaurování uměleckořemeslných děl z kovů.

Absolvent ví, že jeho osobní seberealizace je dána vlastní aktivní účastí související s tvořivou produktivní a zodpovědnou činností ostatních lidí na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionu i v celém světě. Je si vědom, že rozhodující iniciativu vývoje jedince i společnosti udržuje a rozvíjí zdravá soutěživost a konkurenční prostředí, proto je připraven a očekává rizika a nejistoty při nalézání cest svého profesního uplatnění, orientuje se v těchto základních ekonomických problémech. Střízlivý odhad těchto rizik ho motivuje k sebe-zdokonalování v profesní připravenosti i k schopnosti adaptovat se na změny situace na trhu práce.

Absolvent se umí v cizím světovém jazyce samostatně a přiměřeně jazykově orientovat ve všech obecných komunikativních a profesních situacích. Užívá základní terminologii v daných oborech s porozuměním v jazykové komunikaci a v jednoduchém odborném výkladu i četbě odborného textu. Ovládá jazykově gramaticky správný písemný projev, v obecné i profesně odborné úrovni zatím dosaženého vzdělání.

Vzdělávání směřovalo k tomu, aby si jeho absolvent stále uvědomoval vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Motivovalo, aby se samostatně zodpovědně rozhodoval a jednal ve svém soukromí i v řešení pracovních problémů tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje. Vyžadovalo, aby při maximální znalosti vždy plně nesl odpovědnost za svá rozhodnutí, aby dosahoval uznání poctivou prací a posiloval tak vnitřní zdroje své osobnosti a vyrovnané psychiky, aby si upevňoval zdravý životní styl bez potřeby povrchní únikové kompenzace (požívání drog a alkoholu). Absolvent si v praxi osvojoval návyky

Absolventi získávají titul DiS., Diplomovaný specialista a Europass, dodatek k diplomu

Formy hodnocení (denní studium):

V hodnocení se postupuje dle §5 vyhlášky MŠMT č. 10/2005. Sb. ze dne 27. 12. 2004 a č. 470/2006. Sb. ze dne 29. září 2006.

Kreditní systém rozlišuje náročnost a důležitost jednotlivých předmětů. Počet kreditů za úspěšně absolvovaný předmět ECTS (mezinárodní kreditní systém) umožňuje přesunout si malou část neklasifikovaných předmětů do dalšího období. Absolvování všech předmětů za jedno období má hodnotu 30 kreditů.

Do prvního ročníku je student povinen zapsat si minimálně předměty v hodnotě 60 kreditů (30 kreditů za zimní období a 30 kreditů za letní období).

Do druhého ročníku se může zapsat student, který získal absolvováním prvního ročníku minimálně 50 kreditů. Při zápisu do druhého ročníku si student zapisuje opakovaně nesplněné (neklasifikované) předměty za první ročník a dále minimálně ty předměty, při jejich úspěšném absolvování celkový počet kreditů za 1. a 2. ročník bude nejméně 110.

Do třetího ročníku se může zapsat student, který po absolvování druhého ročníku získal minimálně 110 kreditů, 60 kreditů za první ročník a minimálně 50 kreditů dalších Zapisuje si opakovaně nesplněné předměty a další, při jejichţ úspěšném absolvování bude celkový počet získaných kreditů za první až třetí ročník studia nejméně 180.

Za daný předmět lze v průběhu studia získat kredity pouze jednou.

Pro připuštění k Absolutoriu musí student úspěšně absolvovat třetí ročník a získat minimálně 180 kreditů.

 

Pro ukončení studia absolutoriem se postupuje dle vyhlášky MŠMT č. 10/2005. Sb. ze dne 27. 12. 2004 a č. 470/2006. Sb. ze dne 29. září 2006

Formy hodnocení (kombinované studium):

V hodnocení se postupuje dle §5 vyhlášky MŠMT č. 10/2005. Sb. ze dne 27. 12. 2004 a č. 470/2006. Sb. ze dne 29. září 2006.

Kreditní systém rozlišuje náročnost a důležitost jednotlivých předmětů. Počet kreditů za úspěšně absolvovaný předmět ECTS (mezinárodní kreditní systém) umožňuje přesunout si malou část neklasifikovaných předmětů do dalšího období. Absolvování všech předmětů za jedno období, ve formě kombinovaného studia, má hodnotu od 20 do 24 kreditů.

Do prvního ročníku je student povinen zapsat si minimálně předměty v hodnotě 46 kreditů (23 kreditů za zimní období a 23 kreditů za letní období).

Do druhého ročníku se může zapsat student, který získal absolvováním prvního ročníku minimálně 38 kreditů. Při zápisu do druhého ročníku si student zapisuje opakovaně nesplněné (neklasifikované) předměty za první ročník a dále minimálně ty předměty, při jejich úspěšném absolvování celkový počet kreditů za 1. a 2. ročník bude nejméně 86.

Do třetího ročníku se může zapsat student, který po absolvování druhého ročníku získal minimálně 86 kreditů, 38 kreditů za první ročník a minimálně 48 kreditů dalších Zapisuje si opakovaně nesplněné předměty a další, při jejichž úspěšném absolvování bude celkový počet kreditů za první až třetí ročník studia nejméně 128.

Do čtvrtého ročníku se může zapsat student, který po absolvování třetího ročníku získal minimálně 128 kreditů. Zapisuje si opakovaně nesplněné předměty a další, při jejichž úspěšném absolvování bude celkový počet získaných kreditů za první až čtvrtý ročník studia nejméně 180.

Za daný předmět lze v průběhu studia získat kredity pouze jednou.

Pro připuštění k Absolutoriu musí student úspěšně absolvovat čtvrtý ročník a získat minimálně 180 kreditů.

Pro ukončení studia absolutoriem se postupuje dle vyhlášky MŠMT č. 10/2005. Sb. ze dne 27. 12. 2004 a č. 470/2006. Sb. ze dne 29. září 2006.

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov,
Skálova 373, přísp. organizace

Adresa:
Skálova 373, 511 01 Turnov

spojovatelka, domov mládeže
tel: +420 481 321 232
e-mail: skola@sups.info
ID datové schránky: emzk85g

 

 

Fakultní škola
Fakulty materiálově-technologické
VŠB-TUO

Náš zřizovatel je: